Fyzická ostraha

Fyzická ostraha

straznyJe bezpečnostní pracovník, který provádí nepřetržitou ostrahu a informační službu v objektu klienta.
Provádí bezpečnostní dohled pochůzkovou činností za využití elektronického systému KOS 1000 se zaměřením na neporušenost oplocení, uzamčení budov a parkujících automobilů. služby strážného:

 • Vyhodnocení z obchůzkové činnosti je pravidelně předáváno odpovědné osobě objednatele
 • dohled nad režimem vstupu nájemníků a dalších osob do objektu
 • kontrola vozidel
 • Zastupování činnosti recepční služby v době její nepřítomnosti
 • Dodržování klíčového režimu v celém objektu, zejména s ohledem na zajištění požární bezpečnosti
 • Informování zodpovědného zástupce klienta o všech zjištěných skutečnostech
 • Dodržování povinností vyplívajících z řádu ohlašovny požárů a dalších směrnic požární ochrany
 • KONTROLa AREÁLU Pomocí kamerového systému CCTV 
ilustrdetek

Je bezpečnostní pracovník se zaměřením na provádění přímé detektivní činnosti převážně v obchodech a obchodních 


Sledováním zjišťuje zákazníky, zaměstnance, dodavatele a jiné osoby, které zcizují, ničí či poškozují majetek klienta dle stanoveného postupu a vždy v rámci platných zákonných předpisů.centrech.

 • Při své činnosti aktivně spolupracuje s operátorem kamerových systémů.
 • Vždy je ustrojen v civilním oděvu, který nevzbuzuje pozornost nebo pohoršení.
 • V případě vyhlášení poplachu plní povinnosti člena evakuační skupiny.
 • ilustrpcoprovádí monitorování zájmové oblasti, a to z hlediska vysledování možného páchání trestné činnosti. 
 • Koordinuje činnost pracovníků ostrahy při evakuaci objektu v případě ohrožení (požár, živelná pohroma, hrozba bombového útoku atd.).
 • V případě podezření z páchání trestné činnosti, útěku pachatele krádeže, výtržností atd.., monitoruje místo události a pohyb pachatelů či jiných závadových osob s důrazem na možné pozdější zjištění totožnosti osob či zajištění důkazního materiálu pro PČR nebo MP.
ilustrpsi

Je bezpečnostní pracovník, který provádí nepřetržitou ostrahu a informační službu v objektu klienta.

 • Při své činnosti využívá psa služebního plemene, řádně vycvičeného a způsobilého pro strážní službu.
 • Provádí bezpečnostní dohled pochůzkovou činností za využití elektronického systému KOS 1000 se zaměřením na neporušenost oplocení, uzamčení budov a parkujících automobilů.
 • Vyhodnocení z obchůzkové činnosti je pravidelně předáváno zodpovědné osobě objednatele.
 • Provádí dohled nad režimem vstupu nájemníků a dalších osob do objektu.
 • Provádí kontrolu vozidel.
 • Dodržuje klíčový režim v celém objektu, zejména s ohledem na zajištění požární bezpečnosti.
 • Informuje zodpovědného pracovníka klienta o všech zjištěných skutečnostech.
 • Dodržuje povinnosti vyplívající z řádu ohlašovny požárů a dalších směrnic požární ochrany.
ilustrrecepce

Je bezpečnostní pracovník se zaměřením na provádění přímé recepční činnosti. Může mít znalost cizích řečí.

 • Zajišťuje obsluhu telefonní ústředny – přepojování příchozích hovorů.
 • Provádí nepřetržitou informační službu pro nájemníky a návštěvníky objektu.
 • Zabezpečuje výdej a příjem uložených klíčů (klíčový, nebo karetní režim).
 • Dodržuje povinnosti vyplývající z řádu ohlašovny požáru a ostatních směrnic požární ochrany.
 • Provádí dozor nad zařízením signalizace požárních a bezpečnostních zařízení EPS, EZS.
 • Zamezuje vstupu osob nepovolaných do objektu.
 • Pomocí kamerového systému CCTV provádí kontrolu areálu.
 • Zprostředkovává kontakt mezi nájemci a správou objektu – hlášení poruch a závad, stížností apod.
 • Zajišťuje podatelnu.
 • Třídí a předává přijaté zásilky.
 • Provádí správné ofrankování odchozí pošty včetně odchozích faktur a vyplnění podacích lístků.

ilustrdetektivniNabízíme dle dohody a v součinnosti s odpovědnými pracovníky klienta odhalování vnitřní trestné činnosti. Více informací rádi poskytneme na osobním jednání.

ilustrnemocProvádíme nestrannou kontrolu zaměstnanců objednatele v pracovní neschopnosti.

 • Tuto kontrolní činnost vykonáváme nestranně a s odbornou péčí.
 • Při kontrolách postupujeme dle platných právních předpisů, přičemž právním rámcem pro kontrolní činnost je zákoník práce.